+90(482) 415 1295

Nusaybin Belediyesi Destek Hattı: 0531 734 64 34

NUSAYBİN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURULUR

NUSAYBİN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURULUR
Tarih : 26-03-2021 513 defa incelendi

T.C.

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

NUSAYBİN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ  MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/162875

1-İdarenin ;

a) Adresi : MORYAKUP MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI 18 47300 -

                   NUSAYBİN/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası : 4824151295 - 4824153699

c) Elektronik Posta Adresi : demir47300@hotmail.com  

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Nusaybin Belediye Başkanlığının Hizmet Çalışmalarında Kullanılmakta Üzere İhtiyaç Duyulan, 400.000 Litre (Dörtyüzbinlitre) Motorin İle 12.000.-(Onikibinlitre) 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal Alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri : İdarenin ihtiyacı olan ve Türkiye'de Devletçe satışına izin verilen akaryakıtın; İsteklinin Yükleniciye bildireceği araçlarına monte edilecek Araç Tanıtım Cihazı ile Akaryakıt Tüketim Sistemi dahilinde ana bayiinin yükleniciye Akaryakıt bayilik sözleşmesiyle işletme hakkı vermiş olduğu Nusaybin İlçe Merkezinde 24 saat sürekli faaliyet gösteren Ruhsatlı Akaryakıt satış İstasyonundan ve / veya yüklenicinin haritasını vereceği sisteme dahil akaryakıt istasyonlarından tedarik edilecektir.

c) Teslim Tarihleri : Söz konusu ihalenin işe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasından itibaren

                                    31.12.2021 tarihleri arasındadır.

3- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer : Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 - 47300-

                                 Nusaybin/MARDİN

b) Tarihi ve Saati : 14.04.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak EPDK'dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı Lisans belgesinin aslını veya noter onaylı sureti,

2- İstekli Akaryakıt Pazarlama bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan istasyon bayilik lisansının aslının veya noter sureti,

3- İlgili Akaryakıt için TSE Uygunluk Belgesi,

4- 15.10.2017 tarihli ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Ulusal Marker Kontrol Belgeli Akaryakıt olacağından dolayı, Söz konusu ihalede satın alınacak Akaryakıt Ürünleri için "Ulusal Marker Kontrolünün" yapılması zorunludur.

5- Akaryakıt İstasyonunun Özelliklerini belirtilen yazılı belge sunulacaktır.

6- Nusaybin Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (Gayri Sıhhi Müsesseler (GSM) Ruhsatı olmalı), Aslı veya İdaremizce Aslı görülmüştür onaylı sureti,

7- İsteklinin günün 24 saatti boyunca dolum yapabilecek ve faal durumda olduğu, Akaryakıt İstasyonu ile ilgili Taahhütname,

8- Başka Akaryakıt işe ile ilgili olarak, İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi bitmemiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,

9- Taşıt Tanıma Sistemi ile yüklenici araçlarının yakıt alımları için Minimum 50 (elli) adet Taşıt Tanıma Sisteminin kurulması zorunludur. Buna ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Oda Kayıt Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği malla ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıda yazılı bulunan belgelerden herhangi birini sunarak tevsik edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nusaybin Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Söz konusu ihale doğrultusunda alınacak, Akaryakıt Ürünleri idarece belirtilen zamanlarda Kontrol ve Muayeneleri yapılarak Standartlara uygun olup olmadığı Kontrolü yapılacaktır. Kalitesiz ve Standart dışı ürünlerinden meydana gelebilecek/doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan ihaleyi alan yüklenici sorumlu olacaktır.