+90(482) 415 1295

YAPI RUHSATI TALEBİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

YAPI RUHSATI TALEBİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER
Tarih : 24-04-2019 26 defa incelendi

Yapı denetime dâhil İnşaatlar ( 200 m2 üzeri)

1-      Başkanlığa hitaben Dilekçe ( İnşaat yapmak istediğine dair )
2-      Tapu fotokopisi.  ( Tapu son bir aya ait değilse, Tapu sicil müdürlüğünden onaylı tapu örneği çıkarılacaktır) Tapu kendisine ait değilse vekâletname. Tapu hisseliyse Noterden diğer maliklerin muvafakatnamesi alınacak.
3-      Aplikasyon krokisi 2 adet ( Kadastro müdürlüğünden veya lisanslı bürolardan alınacaktır.)
4-      İmar durum belgesi ( son bir yıla ait)  ( Belediye harita bölümünden alınacaktır.)
5-      Nüfus cüzdanı fotokopisi. Yapı sahibinin
6-      Müteahhidi firma ise; Ticaret sicil faaliyet belgesi, Vergi levhası, Yetkili belgesi, Sigorta sicil numarası belgesi, Sözleşeme numarası ve tarihi, Sicile esas adres, Yetki numarası
7-      Müteahhid şahıs ise; Kimlik fotokopisi, Ticaret sicil faaliyet belgesi, ikametgâh adresi, Sözleşme numarası ve tarihi, vergi levhası. Sigorta sicil numarası,
8-     Şirketler için: Oda Sicil Belgesi, İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki belgesi, Yetki numarası ( Müteahhitler Sözleşmeleri ve taahhütnameleri noter onaylı olacak)
9-      Kooperatifler için: İmza Sirküsü, Karar Defteri, Yetki Belgesi
10- Arsa emlak değeri ( belediye emlak servisinde)
12- Mimari proje 6 takım. Ayrıca cd si.
13- Statik proje 5 takım  
14- Elektrik projesi 5 takım
15- Mekanik proje 5 takım  
17- Proje müelliflerinin Taahhütnamesi.
18- Zemin etüdü raporları. (Jeoloji ve jeofizik)
20- Denetim Hizmet bedeli Makbuzu
21-Yapı aplikasyon projesi 2 adet
22- ÇED Raporu  ( kapsam dâhilindekiler)
23- Proje uygunluk raporu
24- Marsudan sıhhi tesisat projesi onaylanacak ve Makbuz getirilecek( mimari proje ve sıhhı tesisat projesi 2 şer takım. İmar çapı, aplikasyon krokisi, tapu fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi götürülecek)
25- iskele projesi.
26- Yapı sahibi şahıssa; Kimlik Fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.

Hafriyat ve kazı için Çevre ve korumdan uygunluk yazısı getirilecek.

   2011 Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde yürürlüğe girmiş olan yapı denetim kanununa göre inşaat alanı 200 m2 toplam alanı aşan yapılar yapı denetimine tabidir. Bir Yapı denetim şirketiyle sözleşme imzaladıktan sonra yukarıda bahsedilen evraklarla birlikte belediyeye müracaat edilerek ruhsat verilebilecektir.
   Yapı toplam inşaat alanı 500 m2’yi aştığı durumlarda Yapı denetim şirketinin yanı sıra bir müteahhit firma ile de sözleşme yapmak gerekmektedir.
   Toplam inşaat alanı 200 m2 ve kat âdeti 2 katı geçmeyen yapılarda yapı denetim şartı aranmaksızın eski usulde ruhsat verilebilmektedir.
 
       Not: Yapılacak inşaatlar yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.  İnşaat alanı ve Kat artırımı ile ilgili talepler edilmeyecektir. Yukarıda belirtilmemiş hususlar İmar kanunu ve Tip imar plan yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yapı Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler:  (200 m2 ye kadar olan inşaatlar)

 Başkanlığa hitaben Dilekçe ( İnşaat yapmak istediğine dair )
Tapu fotokopisi.  ( Tapu son bir aya ait değilse, Tapu sicil müdürlüğünden onaylı tapu örneği çıkarılacaktır) Tapu kendisine ait değilse vekâletname.
Aplikasyon krokisi ( 2 adet) (  Likap Bürosundan)
İmar durum belgesi ( son bir yıla ait)  ( Belediye harita bölümünden alınacaktır.)
Arsa Emlak Değeri ( Belediye emlak servisinden)
Geçici Muteahhid yetki numarası ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak)
Fenni mesul taahhütnamesi ( 2 adet)
a)(6) Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir.
b)(7) Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir.
c)(8) İdare; aynı zamanda, kanuna ve mevzuata aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan fenni mesullerin bu durumu hakkında bilgilenmek ve aşağıda belirlenen inşaat alanı sınırlamalarının denetimini sağlamak üzere, ilgili fenni mesulce düzenlenen, sicil durum taahhütnamesini ve fenni mesuliyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belgeyi ister.

Proje müellifi taahhütnamesi ( 2 adet)
Harita Mühendisi taahhütnamesi ( 2 adet)
Yapı aplikasyon projesi  ( 2 adet)
Kimlik Fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.( 1 adet)
3 takım Mimari Proje
3 takım Statik Proje
3 Takım Mekanik Proje
3 Takım Elektrik Proje
İskele projesi
İşyeri Teslim Tutanağı ( tarih yeri boş olacak)

Resmi Kurumlar ile ilgili Ruhsat başvurularında
1-Dilekçe veya Yazı ile başvuru
2-Tapu Fotokopisi  ( 2 adet)
3-Aplikasyon krokisi ( 2 adet) ( Likap Bürosundan)
4-İmar Durumu ( 2 adet)
5-Arsa Emlak Değeri ( Belediye emlak servisinden)
6-Fenni mesul Listesi. ( Kurum yazısı) ( 2 adet)
7-Tip Projeler 2 takım
8- (Yapı aplikasyon projesi ) ( 2 adet)
9-Müteahhit belgeleri: Müteahhid Yetki Numarası, Sözleşme, Oda kaydı, Vergi kaydı,Yetki belgesi  Tc si ve imza sürküsü, 
10-Şantiye şefi ( Oda kaydı, İmza sirkusu,Sözleşme,ikametgah,diploma)
11-Tahsis Belgesi.


Tadilat Ruhsatı      

Başkanlığa hitaben Dilekçe ( Tadilat)
Tadilat raporu
Tapu fotokopisi.  ( Tapu son bir aya ait değilse, Tapu sicil müdürlüğünden onaylı tapu örneği çıkarılacaktır) Tapu kendisine ait değilse vekâletname.
Ruhsat fotokopisi
Aplikasyon krokisi fotokopisi
İmar durum belgesi Fotokopisi
Arsa Emlak Değeri ( Belediye emlak servisinden)
Kimlik Fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.( 1 adet)
3 takım Mimari Proje
3 takım Statik Proje
2 Takım Mekanik Proje
2 Takım Elektrik Proje

Ruhsat Başvurularında Alınan Harç ve Ücretler 
Bina İnşaat Harcı
Plan Proje Tasdik Harcı
Kazı harcı
Yol harcı
Otopark Ücreti