+90(482) 415 1295

Birimi Fen İşleri Müdürlüğü
Türü Yapım
Konusu Spor kompleksi açık yüzme havuzu
Tarihi 20-09-2019

T.C.

MARDİN İLİ

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

 

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR


SPOR KOMPLEKSİ AÇIK YÜZME HAVUZU yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/420078

 

1-İdarenin;

a) Adresi

:

MORYAKUP MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI 18 47300 NUSAYBİN/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası

:

4824151295 - 4824153699

c) Elektronik Posta Adresi

:

fahrettinaktas@hotmail.com

ç) İhale Dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Yapım İşinin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1 adet Spor Kompleksi Açık Yüzme Havuzu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

 

b) Yapılacağı Yer

:

Spor Kompleksi

c) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer

:

Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 - 47300-Nusaybin/MARDİN

b) Tarihi ve Saati

:

20.09.2019 - 15:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler :

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Ve Benzer İşlere Denk Sayılacak Mühendislik Ve Mimarlık Bölümleri :

4.4.1. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler :

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen, Benzer İş (B) Üstyapı (Bina) İşleri, III Grup Bina İşleri BI ve BII Grubu işlerin dışındaki bina işleri  

4.4.2. Benzer İşe Denk Sayılacak Mühendislik Veya Mimarlık Bölümleri :

İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale Dokümanının Görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nusaybin Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.